Wat is ENSIA?

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
 

Horizontale verantwoording

Met de resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente”  van 2013 hebben de gemeenten afgesproken  de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. Deze baseline is de kern van de verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad. 2019 was het laatste jaar dat er verantwoording over de BIG werd afgelegd. In 2020 gebeurt dit op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De horizontale verantwoording bestaat uit de zelfevaluatie, een IT-audit, een verklaring van het College van B&W en een passage over informatieveiligheid in het jaarverslag.

Verticale verantwoording

Over de BRP en Reisdocumenten, Suwinet, BAG, BGT, BRO en DigiD moeten gemeenten ook verantwoording afleggen. Dit noemen we de ‘verticale verantwoording’.  De horizontale verantwoording richting gemeenteraad  vormt hiervoor de basis. De normen van de BIG en de specifieke normen van de BRP, PUN, Suwinet, BAG, BGT, BRO en DigiD zijn opgenomen in de zelfevaluatievragenlijst. In deze vragenlijsten vindt u ook vragen over niet-informatieveiligheidsaspecten van genoemde stelsels, zodat u deze niet op een apart moment hoeft te beantwoorden.

Single Information Audit

Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit. Dit betekent dat u maar één keer per jaar deze zelfevaluatielijsten hoeft in te vullen. De informatie wordt gebruikt voor de horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.

Initiatief

ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW). 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over ENSIA, bijvoorbeeld over inloggegevens, klik dan hier voor veelgestelde vragen.

Een moment a.u.b.